contactus – CalFree.HK
一般食品 $289元免運費 ; 與冷凍食品一併購買 $389元免運費

Contact Us

歡迎客戶就本店的產品或服務提出意見,客戶可以填寫以下表單提出問題或意見。你提出的寶貴建議,有助我們改善產品及服務質素。衷心感謝 !

如關於訂單問題,請聯絡 :

E-Mail : cs@calfree.hk

WhatsApp : +852 - 5593 6827

 

如有關品牌合作及發展 ,請聯絡 :

E-Mail : businessdevelopment@calfree.hk

WhatsApp : +852 - 5373 3669

 

或填寫以下表單